Klauzula informacyjna

Szanowni Pacjenci!

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Zuzanna Rosińska Dietetyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zuzanna Rosińska, z którym można się skontaktować e-mailowo: konsultacje@dietetykfit.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy celu wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie Państwa profilu,
 • organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • obsługi klientów

Na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

 • przekazywania Państwu informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora; marketing bezpośredni, o którym mowa może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Administrator ma prawo do gromadzenia danych osobowych oraz danych dotyczących pacjenta oraz stanu zdrowia pacjenta w celu realizacji Usług.

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty współpracujące z Administratorem oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawnicze, księgowe, a także inne podmioty uprawnione do uzyskania danych z mocy obowiązującego prawa.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w akapicie 2 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są państwa dane osobowe,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Aministratora usunięcia danych,
 • żądania od Aministratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
 • przenoszenia danych, czyli prawo do utrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości ze świadczonych przez Administratora Usług.

Dane udostępnione przez Państwa mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

error: Content is protected !!