RODO

Szanowni Pacjenci!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PORADNIA DIETETYCZNA DIETETYKFIT Zuzanna Rosińska z siedzibą w Poznaniu 60-141, ul. Promienista 132/1; adres e-mail: konsultacja@dietetykfit.pl; numer telefonu +48570970061

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie zgody osoby fizycznej.

3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie PORADNIA DIETETYCZNA DIETETYKFIT Zuzanna Rosińska

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest niezbędne do funkcjonowania poradni lub wykonania umowy z pacjentami. Po tym okresie dane są usuwane.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku, gdy Pan/i uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ma Pan/i prawo złożenia skargi do GIODO.

8. Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które z nami współpracują tj. dostawcą usług informatycznych, podmiotą świadczącym usługi księgowe, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizowania usług dietetycznych.

Ochrona prywatności Wszelkie dane udostępniane przez pacjenta w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być uznane za dane osobowe wg art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są poufne, będą zatem wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia ww. konsultacji, opracowania Diety i przeprowadzania wizyt kontrolnych, a także do kontaktu z Pacjentem.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH ORAZ ZGODA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Poradnia dietetyczna – Zuzanna Rosińska, DietetykFit, Poznań, ul. Promienista 132/1.

Oświadczam, że będę stosować się do otrzymanych od Dietetyka indywidualnie przygotowanych dla mnie materiałów żywieniowych, a w razie wystąpienia wątpliwości, co do diety i zaleceń skontaktuję się z Dietetykiem.

Mam świadomość, że zastosowane terapie dietetyczne mogą być niewystarczające do zagwarantowania zadowalającego efektu dietoterapii bądź odchudzania, głównie w wyniku występowania czynników pozadietetycznych. W razie podejrzenia występowania ukrytych stanów chorobowych zgadzam się na odbycie konsultacji u innego specjalisty.

Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, który nie stosował się do zaleceń Usługodawcy, jak również na skutek zatajenia przez Pacjenta informacji o istotnych faktach i okolicznościach dot. swojego stanu zdrowia, w tym braku niezbędnych badań i innych aspektów, które miałyby wpływ na określenie zaleceń i stanowiłyby przeciwwskazanie do zastosowanie określonych zaleceń, a o których Dietetyk nie został poinformowany.

Dietetyk opracowuje Diety zgodnie z aktualną wiedzą naukową, zachowując zasady sztuki dietetycznej i dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną dbałością o zdrowie Pacjenta. Ze względu na złożoność problemu, zmienność osobniczą i złożoność organizmu ludzkiego, skutki stosowania Diety nie zawsze są możliwe do przewidzenia, jak również nie można w 100% zagwarantować skuteczności terapii i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Dietetyk nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak lub niepełne rezultaty Diety, jak również za ewentualne negatywne skutki jej stosowania.

Wszelkie Materiały otrzymane od Dietetyka są objęte prawami autorskimi. W związku z tym każde przekazywanie materiałów osobom trzecim, a przede wszystkim kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka, wiąże się z odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich przez Pacjenta.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwych do przewidzenia następstwach badania składu ciała metodą bioimpedancji oraz przeciwwskazaniach do jego wykonania i wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania, jeśli przeciwwskazania nie występują.

Dokonanie opłaty za Usługi dietetyczne są jednoznaczne z akceptacją ww. regulaminu usług.

Właściciel
Zuzanna Rosińska

dietetyk
Dietetyk Zuzanna Rosińska